Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Mediabirds
Keizersgracht 520
1017 EK Amsterdam
KVK: 82868247

Artikel 1: Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de tussen Mediabirds en Opdrachtgever tot stand gekomen aanbieding, offerte en overeenkomst. 
 2. De werkzaamheden worden niet uitgevoerd op basis van een arbeidsovereenkomst, maar op basis van een overeenkomst van opdracht in de zin van BW 7:400.
 3. De overeenkomst wordt gesloten door beide partijen in de uitoefening van particulier, beroep of bedrijf.
 4. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 5. Mediabirds behoudt zich het recht op door haar ontwikkelde websites een referentie te plaatsen naar de website van Mediabirds (Website: Mediabirds).

Artikel 2: Offerte en aanvaarding  

 1. In de offerte is de omschrijving opgenomen van de door Mediabirds uit te voeren werkzaamheden.
 2. Een offerte van Mediabirds is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven staat in de offerte.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. De overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Mediabirds komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Mediabirds. Opdrachtgever dient schriftelijk akkoord te gaan.
 5. Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Mediabirds werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Mediabirds verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
 6. Het wijzigen van de diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Mediabirds zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten.
 7. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond, zijn slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst kan niet wegens termijnoverschrijding door Opdrachtgever worden ontbonden. Mediabirds is niet schadeplichtig wegens termijnoverschrijding.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Mediabrids niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 9. Indien Mediabirds op verzoek van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, worden deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Mediabirds vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Mediabirds.
 10. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed.

Artikel 3: Uitvoering van diensten

 1. Mediabirds zal zich inspannen de werkzaamheden uit te voeren zoals vastgelegd in de met Opdrachtgever overeengekomen afspraken. Opdrachtgever is gerechtigd om instructies te geven over de werkzaamheden, maar dit laat onverlet dat Mediabirds vrij is om de werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren.
 2. Opdrachtgever zal Mediabirds toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Mediabirds redelijkerwijs nodig heeft om de diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Mediabirds de uitvoering van werkzaamheden die tot een volgende fase behoren opschorten tot Opdrachtgever de werkzaamheden van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en betaald.
 4. Indien Opdrachtgever de opdracht aan Mediabirds heeft verleend om deze Mediabirds te laten uitvoeren, is Mediabirds gerechtigd een derde partij de opdracht te laten uitvoeren. Artikel 7:404 BW is niet van toepassing.
 5. Mediabirds behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten die zij gebruikt (heeft) dan wel ontwikkelt of ontwikkeld heeft in het kader van de uitvoering van de opdracht.
 6. Mediabirds is gerechtigd bepaalde onderdelen van de website (tijdelijk) buiten werking te zetten bij installatie of in geval van onderhoud. Mediabirds zal zich inspannen dit zo kort mogelijk te houden en kan niet aansprakelijk gehouden worden voor eventuele schade van Opdrachtgever.
 7. Mediabirds spant zich in om de website toegankelijk en beschikbaar te houden, maar kan niet aansprakelijk gehouden worden als de website op enig moment niet beschikbaar is tenzij Opdrachtgever aantoont dat dit te wijten is aan Mediabirds.
 8. Mediabirds heeft het recht de diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als de Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Mediabirds niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: Hosting

 1. Indien de dienst strekt tot het hosten van de website van Opdrachtgever, zal Mediabirds zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan de Opdrachtgever.
 2. Mediabirds is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, datacenter, domeinnaamregistrant of anderen waarop Mediabirds geen invloed kan uitoefenen.
 3. Opdrachtgever zorgt dat hij gerechtigd is de domeinnaam te gebruiken en dat gebruik ervan niet onrechtmatig jegens derden is. Opdrachtgever vrijwaart Mediabirds voor aanspraken van derden die verband houden met de domeinnaam, ook als de domeinnaam van Opdrachtgever niet door Mediabirds is geregistreerd.
 4. Opdrachtgever gedraagt zich zorgvuldig en onthoudt zich van onrechtmatig gedrag op zijn website. Zoals bijvoorbeeld het schenden van intellectueel eigendom, het verspreiden van gegevens welke bij wet verboden zijn of het schenden van privacy van derden of ander gedrag in strijd met openbare orde en goede zeden.
 5. Mediabirds kan nooit aansprakelijk gehouden worden voor onrechtmatig gedrag van Opdrachtgever.

Artikel 5: Onderhoud aan website

 1.  Om de veiligheid van de website zo veel mogelijk te waarborgen dienen alle updates aan software en plugins te worden uitgevoerd zo spoedig mogelijk na een release.
 2. Mediabirds biedt Opdrachtgever de mogelijkheid onderhoud bedoeld onder punt 1 aan de website te regelen in een onderhoudsabonnement.
 3. Het onderhouden van de software van de website wordt dan uitgevoerd door Mediabirds. Ook worden wijzigingen in de software aangebracht als voortschrijdend inzicht over de veiligheid deze noodzakelijk maken. Indien deze wijzigingen het onderhoudsabonnement overstijgen, zal Mediabirds dit na overleg met Opdrachtgever uitvoeren als meerwerk.
 4. Mocht Opdrachtgever met Mediabirds overeenkomen dat Opdrachtgever de software zelf onderhoudt, dan is Opdrachtgever verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde Mediabirds te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. Eventuele problemen voortkomend uit dit updaten zal Mediabirds trachten op te lossen tegen geldend uurtarief.
 5. Het onderhoudsabonnement kan door beide partijen schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
 6. Mediabirds is bij onderhoud tevens afhankelijk van leverancier(s) en derden. Mediabirds is gerechtigd bepaalde updates of plugins niet te installeren als naar het oordeel van Mediabirds dit een correcte werking van de software niet ten goede komt.
 7. Als voor het gebruik van de software licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Mediabirds deze licenties aanschaffen en direct doorleveren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zorgdragen dat de bepalingen uit deze licentie stipt worden na geleverd. Opdrachtgever vrijwaart Mediabirds voor aanspraken van derden betreffende de naleving van deze bepalingen uit deze licentie. Indien sprake is van jaarlijkse verplichte verlenging van licenties zal Mediabirds deze aan de Opdrachtgever doorberekenen.
 8. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan de website wenst door te voeren, of dit door een derde wil laten uitvoeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Mediabirds heeft gemeld en Mediabirds deze schriftelijk heeft goedgekeurd. Mediabirds kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden.
 9. Indien Mediabirds en Opdrachtgever zijn overeengekomen dat Mediabirds ook het inhoudelijke onderhoud aan de website uitvoert, zal Mediabirds zich inspannen deze handelingen zorgvuldig uit te voeren. Mediabirds kan echter nooit verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele gemaakte fouten en daaruit voortvloeiende schade.
 10. Indien een dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Mediabirds levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan het bedoelde gebruik door Mediabirds. Opdrachtgever vrijwaart Mediabirds van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten.
 11. Mediabirds zal zich inspannen om door Opdrachtgever gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website. Indien naar het oordeel van Mediabirds een verzochte verandering het functioneren of de veiligheid van de software negatief kan beïnvloeden, zal Mediabirds dit schriftelijk melden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever desondanks staat op de verandering, zal Mediabirds deze doorvoeren, op eigen risico van Opdrachtgever en zonder enige aansprakelijkheid voor Mediabirds. Deze veranderingen of reparaties aan de website worden uitgevoerd door Mediabirds tegen geldend uurtarief.
 12. Mediabirds zal zich inspannen om de kennis omtrent de software op peil te houden. Indien van toepassing zal Mediabirds advies uitbrengen aan Opdrachtgever.

Artikel 6: Oplevering en aanvaarding

 1. Mediabirds zal te ontwikkelen of aan te passen werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.
 3. Indien een opdracht in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 4. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Mediabirds zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Mediabirds doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 14 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 5. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zal er naar oordeel van Mediabirds een redelijk aantal revisierondes volgen.
 6. Na de aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Mediabirds het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een werk na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook.

Artikel 7: Rechten van intellectuele eigendom

 1. Mediabirds gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Mediabirds zelfgemaakte werken geldt dat de rechten bij Mediabirds liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen nadat alle openstaande facturen en betalingen door Opdrachtgever tijdig en volledig zijn voldaan aan Mediabirds.
 2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Mediabirds Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
 3. Opdrachtgever is gerechtigd wijzigingen in werken aan te brengen die zij ontvangt.
 4. De rechten van intellectueel eigendom op werken wordt, tenzij anders afgesproken, overgedragen aan Mediabirds. Dit met inachtneming van artikel 7.1. Daarbij behoudt Mediabirds een onbeperkte en eeuwigdurende licentie om het werk en onderdelen daarvan te gebruiken in de bedrijfsvoering en uit te leveren aan anderen. Dit doet niets af aan de plicht van Mediabirds om vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever vertrouwelijk te behandelen.
 5. Opdrachtgever heeft een onbeperkt gebruiksrecht op het CMS, doorverkoop van het CMS is echter uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8: Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
 2. Voor een opdracht (of fase of onderdeel daarvan) wordt een vaste prijs of prijs op uur basis overeengekomen. Opdrachtgever zal op basis van facturatie het verschuldigde bedrag voldoen.
 3. Mediabirds zal door de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur per e-mail sturen aan Opdrachtgever.
 4. De betalingstermijn van 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd en een eenmalig maximaal bedrag van EUR 100,-.
 5. Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Mediabirds te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet overige) wordt opgeschort totdat Mediabirds de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Mediabirds blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
 6. Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 7. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 8. Eens per kalenderjaar is Mediabirds gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 10% nooit mag overschrijden. Mediabirds zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (een) maand.
 9. Alle prijzen die door Mediabirds worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
 10. Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Mediabirds. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
 11. Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Mediabirds volledig bewijs op.

Artikel 10: Wijzigingen aan de diensten

 1. Alle wijzigingen in de diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de Opdrachtgever.
 2. Indien Mediabirds meer werk moet verrichten dan Mediabirds had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Mediabirds tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd werk.

Artikel 11: Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
 2. Mediabirds mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
 3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Mediabirds is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestaties.
 2. Iedere aansprakelijkheid van Mediabirds voor enige vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
 3. In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Mediabirds slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag.
 4. De aansprakelijkheid van Mediabirds wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Mediabirds direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Mediabirds ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Mediabirds in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Mediabirds.
 5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse ontlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Mediabirds door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot de levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Mediabirds kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13: Duur en opzegging

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen.
 2. Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Mediabirds geldend uurtarief.
 3. Indien bepaalde diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar (12 maanden). Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
 4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Mediabirds gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Mediabirds is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.

Artikel 14: Wijzigingen in overeenkomst

 1.  Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
 2. Indiende overeenkomst een duurovereenkomst is, is Mediabirds echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzij zetten. 
 3. Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Mediabirds overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Mediabirds zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Mediabirds bezwaarlijke of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
 4. Mediabirds mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
 5. Alle wijzigingen in de uitvoering van een dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd en wanneer deze daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk. Wanneer daardoor minder kosten bestaan.
 6. Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.

Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mediabirds gevestigd is.
 2. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval. Ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt aangegeven.
 3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van de communicatie per e-mail te bevestigen.
 4. De door Mediabirds ontvangen of opgeslagen versie van enig communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
 5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Mediabirds steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.